Teatr Miejski w Lesznie

Przejdź do: Wersja kontrastowa
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Kontrast domyślny - klasyczna wersja serwisu

Wyszukiwarka


Menu główneREGULAMIN SPRZEDAŻY BILETÓW
w Teatrze Miejskim w Lesznie

  I. REZERWACJA BILETÓW
 1. Rezerwacji biletów można dokonać: 
  1. osobiście, poprzez złożeniem zlecenia rezerwacji w kasie Teatru czynnej w poniedziałek, w godzinach 9:00-16:00, od wtorku do piątku w godz. 9:00 -19:00 oraz w sobotę i niedzielę – dwie godziny przed spektaklem,
  2. telefonicznie w podanych w punkcie a) godzinach pracy kasy Teatru, dzwoniąc pod numer telefonu 790 466 699,
  3. telefonicznie, poprzez złożenie zlecenia rezerwacji w godzinach pracy Biura Obsługi Widzów od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00, dzwoniąc pod numery telefonów: 577 566 050, 726 015 400
  4. pocztą elektroniczną, wysyłając zlecenie na adres: bilety@teatrmiejskileszno.pl
 2. Rezerwacja biletu jest dokonana, po potwierdzeniu przyjęcia przez Teatr zlecenia. W przypadku zlecenia rezerwacji złożonej osobiście lub telefonicznie, potwierdzenie rezerwacji dokonywane jest niezwłocznie poprzez wysłanie wiadomości e-mail.
  W przypadku zlecenia rezerwacji złożonego pocztą elektroniczną, odpowiedź na rezerwację przesłana jest także drogą elektroniczną na podany do kontaktu adres poczty elektronicznej (z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt państwowych oraz dni wolnych od pracy) niezwłocznie po otrzymaniu wiadomości. Brak potwierdzenia zlecenia rezerwacji oznacza, iż rezerwacja nie zostaje przyjęta przez Teatr do realizacji.
 3. W każdym przypadku rezygnacji z zarezerwowanych biletów, konieczne jest złożenie dyspozycji rezygnacji w sposób wybrany przez Widza, zgodny ze sposobem komunikacji podanym w podany w pkt 1.
 4. Każda rezerwacja jest czasowa i jej utrzymanie daje prawo Widzowi do zakupu biletu na zarezerwowany przez siebie spektakl, na wybrane miejsce i w wybranym przez siebie czasie.
 5. Rezerwacja wygasa o ile nie dojdzie do zawarcia umowy sprzedaży biletów w czasie podanym w pkt 6 i od chwili wygaśnięcia rezerwacji, miejsca którymi rezerwacja była objęta zostają przedstawione przez Teatr do sprzedaży.
 6. Możliwe są następujące rodzaje rezerwacji biletów:
  1. rezerwacje indywidualne ważne są do 7 dni od otrzymania z Teatru potwierdzenia złożenia rezerwacji. Rezerwacje indywidualne wygasają na 14 dni przed planowanym terminem spektaklu, jeśli nie dojdzie do wykupienia biletów objętych rezerwacją. W przypadku, gdy rezerwacja indywidualna dokonana zostanie na 14 lub mniej dni przed spektaklem, ostateczny termin wykupienia biletów zostanie ustalony odrębnie dla danej rezerwacji, nie może on być jednak dłuższy niż 3 dni. Rezerwacje, które nie zostaną wykupione w ustalonym terminie, zostają automatycznie anulowane.
  2. rezerwacje grupowe (od 11 biletów wzwyż) wygasają, o ile najpóźniej na 2 tygodnie przed planowanym terminem spektaklu nie dojdzie do wykupienia biletów objętych rezerwacją.
 7. W przypadku wyboru przez Widza sposobu komunikacji drogą elektroniczną lub telefoniczną, Widz zobowiązany będzie do podania danych kontaktowych w celu potwierdzenia rezerwacji.
  II. PŁATNOŚĆ ZA BILETY ZAKUPIONE W TEATRZE MIEJSKIM W LESZNIE
 1. Zapłata za bilety może być dokonywana: gotówką (w kasie Teatru zgodnie z godzinami otwarcia kasy, określonymi w punkcie I.1), elektronicznie (patrz punkt IV Sprzedaż biletów online) oraz przelewem (nie dotyczy osób fizycznych).
 2. Przy płatności w kasie Teatr akceptuje płatności gotówką lub kartą płatniczą.
 3. W przypadku płatności przelewem datą zapłaty jest data stwierdzenia wpłaty na rachunku Teatru, stąd dla zapewnienia zaksięgowania przez banki przepływu środków zaleca się, aby polecenie przelewu za bilety składać najpóźniej na 3 dni robocze przed spektaklem. Rachunek bankowy, na który można dokonywać wpłat: Teatr Miejski w Lesznie, ul. G. Narutowicza 69, 64-100 Leszno, nr rachunku: 75 1560 0013 2009 7409 0000 0003, Getin Noble Bank Spółka Akcyjna.
 4. W przypadku płatności przelewem prosimy o wpisanie w tytule przelewu: nazwy firmy/instytucji, daty i numeru rezerwacji (numer ten podaje Teatr przy przyjęciu rezerwacji).
 5. Po zaksięgowaniu środków na rachunku Teatru, bilety zostaną wydrukowane i oczekiwać będą do odbioru w kasie Teatru. Widz ma także możliwość samodzielnego wydrukowania biletu, gdy zakupuje bilet online.
 6. Teatr wystawia faktury VAT na żądanie. Żądanie takie Widz ma prawo zgłosić do 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym odbył się spektakl bądź otrzymano całość lub część zapłaty. Dane do faktury (nazwa firmy, dokładny adres, numer NIP) oraz numer rezerwacji, należy przesłać mailem na adres e-mail: kasa@teatrmiejskileszno.pl. Faktury mogą być wystawione w formie elektronicznej z przesłaniem ich na podany przez Widza adres poczty elektronicznej.
 7. W przypadku płatności dokonanych przelewem bilety można odebrać w kasie Teatru nie wcześniej niż 3 (trzy) dni robocze po dokonaniu transakcji. Teatr nie przewiduje odrębnego miejsca do wydawania biletów. Wydawanie biletów z rezerwacji odbywa się łącznie z obsługą sprzedaży biletów (jedna kasa biletowa) stąd zaleca się, aby Widz dokonał odbioru najpóźniej do 30 (trzydziestu) minut przed rozpoczęciem spektaklu.
  III. REKLAMACJE I ZWROT BILETÓW W TEATRZE MIEJSKIM W LESZNIE
 1. W przypadku, gdy spektakl nie odbędzie lub data i godzina spektaklu zostanie zmieniona z przyczyn leżących po stronie Teatru, Teatr przyjmować będzie zwroty biletów oraz dokonywać zwrotu równowartości ceny biletu. Zaleca się, aby okres zwrotu biletów nastąpił w ciągu 30 dni po odwołanym spektaklu. Zwrot zostanie dokonany na rachunek bankowy wskazany przez Widza. W przypadku biletów zakupionych za gotówkę możliwy jest zwrot w gotówce.
 2. Zwrot pieniędzy za bilet wymaga okazania przez Widza dowodu zakupu.
 3. Reklamacje można zgłaszać na piśmie w sekretariacie Teatru (ul. G. Narutowicza 69, pok. 121) lub poprzez przesłanie reklamacji na adres poczty elektronicznej: bilety@teatrmiejskileszno.pl lub ustnie w kasie biletowej Teatru.
IV. SPRZEDAŻ BILETÓW ONLINE
 1. Umowa sprzedaży
  • Sprzedaż biletów na spektakle prezentowane na scenie Teatru przez Teatr i zaproszonych gości prowadzi Teatr Miejski w Lesznie (z siedzibą w Lesznie, ul. G. Narutowicza 69). Każdy Widz, korzystający z systemu sprzedaży biletów online, zobowiązany jest zapoznać się z niniejszym Regulaminem, przed złożeniem zlecenia zakupu biletu, gdyż warunki w nim zawarte stanowią integralną część umowy zawieranej na sprzedaż biletów z Teatrem i w chwili składania zamówienia następuje złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na poniższe warunki. Jeśli Widz nie chce wyrazić zgody na poniższe warunki, powinien zrezygnować z zakupu w trybie online.
  • Zakupu biletów online można dokonać na stronie internetowej Teatru pod adresem: www.teatrmiejskileszno.pl za pośrednictwem firmy Dotpay S.A.
  • Umowa sprzedaży pomiędzy Widzem a Teatrem zostaje zawarta w momencie otrzymania przez Teatr zapłaty za bilet, zgodnie z warunkami zamówienia. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przekazywane jest automatycznie pocztą elektroniczną na wskazany przez Widza adres. Niemniej, do chwili uznania wpłaty na rachunku bankowym Teatru, umowa sprzedaży biletów nie zostaje zawarta. Dokonywane przez Klienta zapłaty za zamówione bilety przelewem bankowym online lub przy użyciu karty kredytowej, zgodnie z warunkami złożonego uprzednio zamówienia online, do czasu uznania wpłaty rachunku bankowego Teatru, mają charakter przedpłat na złożoną rezerwację, które automatycznie zaliczane są na cenę sprzedaży biletu, z chwilą wpływu tych środków na rachunek bankowy Teatru.
  • Teatr ustala, że nie ma ograniczeń ilościowych przy jednorazowym zakupie w trybie online.
  • Do chwili, gdy Teatr nie uzna wpłaty na swoim rachunku bankowym, Teatr ma prawo odwołać rezerwację, informując o powyższym Klienta.
   Widz zobowiązany jest do skontrolowania przekazanego potwierdzenia zakupu biletów w tym: daty, godziny, miejsca i rodzaju imprezy, ilości oraz ceny biletów.
   W przypadku niezgodności wymagany jest niezwłoczny kontakt mailowy na adres bilety@teatrmiejskileszno.pl lub telefonicznie/sms-owo 790 466 699, od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem świąt państwowych i dni wolnych od pracy, w godzinach 9:00-16:00.
  • Sprzedaż online odbywa się według cennika podanego na stronie: www.teatrmiejskileszno.pl w zakładce Bilety.
  • Ceny biletów podane na stronie internetowej Teatru zawierają podatek VAT (stawka 8%).
  • Na spektakle premierowe i spektakle gościnne nie obowiązują żadne zniżki, chyba że Teatr postanowi inaczej.
  • Teatr informuje, że w systemie zakupów online nie ma możliwości zakupu biletów specjalnych (wejściówka, bilet rodzinny, bilet dla opiekuna grupy szkolnej, karta seniora). Osoby pragnące skorzystać z tych specjalnych biletów proszone są o kontakt mailowy: bilety@teatrmiejskileszno.pl lub telefoniczny: 790 466 699
  • Osoby, które mają prawo do zniżek, zgodnie z dalszą częścią tego punktu Regulaminu, zobowiązane są w chwili odbioru biletów w kasie, a najpóźniej w chwili sprawdzania prawa wejścia na widownię przez biletera, okazać oryginał dokumentu uprawniającego do zniżki. O ile taki dokument nie zostanie okazany, koniecznym jest uzupełnienie w kasie teatru wpłaty do ceny biletu normalnego. W innym przypadku osoba, która nie wykaże swoich uprawnień do biletów zniżkowych, nie zostanie wpuszczona na widownię, bez prawa zwrotu zapłaconej ceny.
  • W systemie zakupów online udzielane są tylko następujące zniżki: bilety ulgowe przysługują: emerytom, rencistom, uczniom i studentom (legitymującym się odpowiednim dokumentem). Zniżki i promocje nie sumują się.
 2. Płatność i realizacja zamówienia
  1. Kolejność działań Widza, który chce skorzystać z zakupów w systemie online:
   • złożenie zamówienia z wypełnieniem wymaganych danych identyfikujących Widza – rezerwacja - z wyrażeniem zgody na niniejszy Regulamin,
   • dokonanie zapłaty przedpłaty na cenę biletu, w kwocie równej cenie, po uprzednim ustaleniu prawa do biletu normalnego lub zniżkowego, zgodnie z zapisami paragrafu 1 Regulaminu. Zasady zapłaty za bilet podane są w pkt. 2 i 3 tego paragrafu Regulaminu.
   • realizacja operacji finansowej przekazania środków na pokrycie przedpłaty na bilety. Operacja finansowa kończy się w chwili uznania wpłaty na rachunku Teatru,
   • przekazanie Widzowi potwierdzenia realizacji zamówienia, z podaniem indywidualnego numeru rezerwacji,
   • odbiór biletu zgodnie ze stosownymi punktami niniejszego Regulaminu.
  2. Bilety w systemie online powinny być opłacone najpóźniej do godziny 23:59 w dniu poprzedzającym spektakl przy płatności kartą kredytową lub e-przelewem.
  3. Widz ma do wyboru dwie formy płatności: kartą kredytową lub e-przelewem, z tym że przy płatności kartą kredytową lub e-przelewem opłata musi być dokonana bezpośrednio w momencie złożenia zamówienia, w przeciwnym wypadku rezerwacja zostanie anulowana i bilety zostaną przeznaczone przez Teatr do sprzedaży. Płatności za bilety obsługuje operator płatności – firma Dotpay S.A.  (adres: ul. Wielicka 72, 30-552 Kraków; numer wpisu do KRS: 0000296790), właściciela portalu dotpay.pl.
  4. Jeżeli bank Widza, mimo przyjęcia dyspozycji zapłaty, nie przyśle potwierdzenia wykonania płatności w ciągu 30 minut, to wybrane miejsca zostaną zwolnione. Pieniądze pobrane z rachunku Widza przez operatora obsługującego płatności pozostaną u operatora obsługującego płatności do wykorzystania przy kolejnym zakupie albo do zwrotu na Państwa konto bankowe. W takiej sytuacji należy się bezpośrednio skontaktować z operatorem płatności poprzez formularz na stronie dotpay.pl w zakładce kontakt lub telefonicznie pod numerem 12 688 26 00 od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-16:00.
  5.  
  6. Bilety na spektakl nie są dokumentami imiennymi, ale dokumentami na okaziciela i legitymują w zakresie prawa wejścia na spektakl osoby, które okażą bilet obsłudze spektaklu.
  7. Widz ma do wyboru opcję odbioru biletu w kasie teatralnej bądź wyboru e-biletu. Przy wyborze opcji e-bilet, po dokonaniu płatności Widz otrzyma bilet w formie wiadomości e-mail. Na adres e-mail Widza zostanie wysłana wiadomość e-mail, zawierająca bilet w postaci pliku w formacie PDF.
  8. Przy wejściu na widownię należy okazać bilet w formie wydrukowanej, bądź na ekranie smartfona, tableta lub innego przenośnego urządzenia elektronicznego.
  9. Przy odbiorze biletu w kasie Widz jest zobowiązany podać numer rezerwacji oraz imię i nazwisko osoby rezerwującej. Numer rezerwacji nie może być udostępniany osobom trzecim. Teatr nie ponosi odpowiedzialności w przypadku przekazania przez Widza numeru rezerwacji osobie nieuprawnionej. Bilety mogą być odbierane na dzień bieżący, przy czym prosimy o odbiór biletów nie później niż na 30 minut przed rozpoczęciem spektaklu oraz w innych dniach od poniedziałku do soboty (za wyjątkiem świąt państwowych i dni wolnych od pracy) w godzinach pracy kasy Teatru.
  10. Faktura może być wystawiona wyłącznie na życzenie Widza, na tę osobę lub firmę, która zakupiła bilety przez internet oraz po wcześniejszym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego i podaniu danych do faktury. Przy wyborze opcji e-bilet, można również zaznaczyć opcję „Faktura”. Po podaniu danych, faktura zostanie wysłana w formie wiadomości e-mail. Na adres e-mail Widza zostanie wysłana wiadomość e-mail zawierająca fakturę w postaci pliku w formacie PDF.
  11. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2010 r. nr 138, poz. 930) sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Kupujący nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 3. Ochrona danych osobowych Widza 
  • Dane osobowe zawarte w formularzu „Twoje dane" w systemie sprzedaży online przetwarzane są przez Teatr Miejski w Lesznie w celu realizacji umowy sprzedaży biletów oraz podjęcia działań przed zawarciem umowy zgodnie z art. 6 pkt. 1 lit. b ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
  • Dane osobowe przetwarzane przez Teatr w celach przekazywania informacji o repertuarze, promocjach oferowanych przez Teatr przetwarzane są wyłącznie za zgodą osoby udostępniającej dane osobowe.
  • Przechowywanie i przetwarzanie otrzymanych danych osobowych odbywa się przy zachowaniu zasad określonych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych oraz w Ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (świadczeniu usług drogą elektroniczną).
 4. Klauzula informacyjna dotycząca ochrony danych
  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. Administratorem danych osobowych jest Teatr Miejski w Lesznie z siedzibą 64-100 Leszno, ul. G. Narutowicza 69, reprezentowany przez Dyrektora Teatru.
  Administrator danych wyznaczył Inspektora ochrony danych (kadry@teatrmiejskileszno.pl).
  Administrator danych osobowych przetwarza dane obligatoryjnie w celu realizacji zadań określonych przepisami prawa.
  W sytuacji dobrowolności dane osobowe przetwarzane są na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą.
  Dane osobowe, przekazane za pośrednictwem strony internetowej/formularza kontaktowego lub w inny sposób (przekazanie wizytówki, przesłanie poczty elektronicznej, kontakt telefoniczny), są gromadzone, przetwarzane i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji w celu, dla którego zostały udostępnione w tym w związku z wykonaniem umowy zakupu lub rezerwacji biletów.
  Dane mogą być udostępnione odbiorcom danych w rozumieniu przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, np. osobom upoważnionym przez administratora do wykorzystania danych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych, pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym.
  Dane osobowe są przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym zostały zebrane, lub do odwołania zgody, następnie dla celów wewnętrznych administratora (cele dokumentacyjne prowadzonej działalności), dalej dokumenty podlegające archiwizacji przekazywane do archiwum i przechowywane zgodnie z przepisami ustawy o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach.
  Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo do bycia poinformowanym o operacjach/celach przetwarzania; prawo dostępu do danych ich dotyczących, prawo do sprostowania/uzupełnienia danych; prawo do usunięcia danych; prawo do ograniczenia przetwarzania; prawo do przenoszenia danych; prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do tego, by nie podlegać profilowaniu a także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.
V. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 • Bilety zakupione w Kasie biletowej oraz za pośrednictwem strony internetowej Teatru Miejskiego w Lesznie nie mogą być kopiowane, przerabiane, skanowane.
 • Teatr nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci internetowej, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup biletów przez Widza. Teatr nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 • Teatr nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Widza.
 • Osoby spóźnione na spektakl nie będą wpuszczane na widownię. Osobom tym nie przysługuje zwrot pieniędzy za bilety.
 • Wszystkie informacje na temat repertuaru, cennika oraz godzin pracy Biura Obsługi Widzów i kasy biletowej Teatru opublikowane zostały na stronie www.teatrmiejskileszno.pl.
 • Teatr zastrzega sobie prawo do zmian w repertuarze.
 • Bilety ulgowe przysługują uczniom, studentom, emerytom i rencistom. Uprawnienia do korzystania z ulgi są sprawdzane w kasie i weryfikowane przy wejściu na widownię.
 • Podczas spektakli obowiązuje zakaz filmowania i fotografowania oraz zakaz używania telefonów komórkowych.
 • Niniejszy Regulamin sprzedaży dostępny jest na stronie internetowej oraz w kasie Teatru Miejskiego w Lesznie. Teatr nieodpłatnie udostępnia Widzowi Regulamin przed zawarciem umowy, a także na Jego żądanie w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalenie treści regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Widz.
Regulamin obowiązuje od 1 kwietnia 2020 roku.

Pliki do pobrania:

Instytucja Kultury Miasta Leszna Instytucja współfinansowana przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego Bilety 24 Maskarada

Stopka

Zamknij