Przetargi / Ogłoszenia o naborach na wolne stanowiska

Przejdź do: Wersja kontrastowa
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka


Menu główneOgłoszenia o naborach na wolne stanowiska / Przetargi

Powiększ tekst
Zmniejsz tekst
Drukuj
powrót


9 czerwca 2021

Prezydent Miasta Leszna ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Miejskiego w Lesznie, z siedzibą przy ul. Gabriela Narutowicza 69, 64-100 Leszno

I. Wymagania niezbędne:

1) posiadanie obywatelstwa polskiego lub obywatelstwa innego kraju Unii Europejskiej,
2) biegłe posługiwanie się językiem polskim w mowie i w piśmie,
3) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
4) posiadanie co najmniej wykształcenia wyższego magisterskiego na co najmniej jednym z kierunków: teatrologia, aktorstwo, reżyseria, scenografia, ekonomia, zarządzanie, zarządzanie kulturą lub animacja kultury, wiedza o teatrze, kulturalno-oświatowym, humanistycznym,
5) co najmniej 5-letnie doświadczenie w pracy na rzecz instytucji kultury (dotyczy zatrudnienia w ramach stosunku pracy, zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych, prowadzenia działalności gospodarczej), w tym co najmniej 3 lata w zarządzaniu zespołem,
6) przedstawienie programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru Miejskiego w Lesznie na okres 5 lat,
7) niekaralność.

II. Wymagania dodatkowe:

1) znajomość języków obcych,
2) znajomość ośrodków teatralnych i doświadczenie w nawiązywaniu z nimi współpracy,
3) doświadczenie w kierowaniu projektami.

III. Predyspozycje oczekiwane od kandydata na stanowisko dyrektora:

1) znajomość prawa regulującego funkcjonowanie publicznych instytucji kultury oraz zasad organizowania i prowadzenia działalności kulturalnej, finansów publicznych oraz przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych,
2) znajomość problematyki będącej przedmiotem działalności Teatru Miejskiego w Lesznie,
3) doświadczenie w kierowaniu zespołem oraz zdolności menedżerskie,
4) doświadczenie w pozyskiwaniu pozabudżetowych środków finansowych,
5) stan zdrowia pozwalający na wykonywanie pracy na stanowisku kierowniczym.

IV. Zakres podstawowych czynności:

1) kierowanie pracą Teatru Miejskiego w Lesznie i reprezentowanie go na zewnątrz,
2) wykonywanie zadań określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w statucie Teatru Miejskiego w Lesznie,
3) wykonywanie zadań pracodawcy w stosunku do pracowników Teatru Miejskiego w Lesznie,
4) podejmowanie decyzji dotyczących rozwoju lub zmian w Teatrze Miejskim w Lesznie,
5) gospodarowanie środkami finansowymi przeznaczonymi na realizację zadań Teatru Miejskiego w Lesznie,
6) gospodarowanie mieniem Teatru Miejskiego w Lesznie,
7) współpraca z Wydziałem Kultury i Sportu Urzędu Miasta Leszna,
8) współpraca z instytucjami kultury, organizacjami pożytku publicznego prowadzącymi działalność kulturalno–oświatową,
9) podejmowanie innych działań dla zaspokojenia potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych społeczności miasta Leszna oraz upowszechnianie wiedzy i kultury.

V. Oferty składane przez uczestników powinny zawierać wykaz dokumentów:

1) pisemne zgłoszenie do konkursu z motywacją kandydowania na stanowisko dyrektora Teatru Miejskiego w Lesznie o maksymalnej objętości 1 strony formatu A4,
2) własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy (załącznik nr 1 do ogłoszenia), do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl, dział: Urząd Miasta – Praca - w załącznikach do niniejszego ogłoszenia oraz na stronie www.teatrmiejskileszno.pl/BIP,14, Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska/Przetargi - w załącznikach do niniejszego ogłoszenia,
3) pisemne opracowanie koncepcji kierowania Teatrem Miejskim w Lesznie (programu realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju) w zakresie zarządzania Teatrem i kształtowania jego programu na okres 5 lat, uwzględniając możliwości finansowe instytucji i pozyskiwanie środków zewnętrznych, ze szczególnym uwzględnieniem wizji rozwoju Teatru, współpracy z innymi placówkami kulturalnymi i oświatowymi, gospodarowania środkami finansowymi i bazą lokalową, oraz z uwzględnieniem projektów inwestycyjnych, związanych z funkcjonowaniem instytucji o maksymalnej objętości do 20 stron formatu A4,
4) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie oraz posiadane kwalifikacje (np. dyplomy, certyfikaty, świadectwa),
5) potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata kserokopie dokumentów potwierdzających przebieg pracy zawodowej z pkt I ppkt 5, np. świadectwa pracy, zaświadczenie o aktualnym zatrudnieniu, kopie umów cywilnoprawnych, wypis z rejestru działalności gospodarczej prowadzonej przez kandydata,
6) oświadczenia kandydata (załącznik nr 2 do ogłoszenia), do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl, dział: Urząd Miasta – Praca - w załącznikach do niniejszego ogłoszenia oraz na stronie www.teatrmiejskileszno.pl/BIP,14, Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska/Przetargi - w załącznikach do niniejszego ogłoszenia:

  • a) o pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw publicznych, braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe oraz, że nie toczy się przeciwko kandydatowi postępowanie karne lub karno-skarbowe,
  • b) że nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 roku o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 289) oraz, że nie toczy się przeciwko niemu postępowanie Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych,
  • c) że wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L119 z 4.5.2016 - zwanego dalej RODO w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Teatru Miejskiego w Lesznie,
  • d) że nie posiada przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku kierowniczym,

7) adres do korespondencji elektronicznej,
8) własnoręcznie podpisaną klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 do ogłoszenia), do pobrania ze strony www.bip.leszno.pl, dział: Urząd Miasta – Praca - w załącznikach do niniejszego ogłoszenia oraz na stronie www.teatrmiejskileszno.pl/pl/BIP,14, Ogłoszenia o naborze na wolne stanowiska/Przetargi - w załącznikach do niniejszego ogłoszenia,
9) spis wszystkich dokumentów,
10) nośnik elektroniczny zawierający skany dokumentów wskazanych w pkt V ppkt. 1) do 8).

VI. Oferty wraz z wymaganymi dokumentami należy składać:

osobiście w Urzędzie Miasta Leszna, ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno (biuro obsługi – parter budynku) lub wysłać pocztą na wyżej wskazany adres w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lipca 2021 r. włącznie do godziny 15.00 (decyduje data wpływu do urzędu także w przypadku oferty przesłanej pocztą), w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dyrektor Teatru Miejskiego w Lesznie – NIE OTWIERAĆ” z podanym wewnątrz adresem zwrotnym wraz z numerem telefonu kontaktowego i adresem elektronicznym kandydata. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

VII. Informacje dodatkowe:

1) dokumenty i oświadczenia należy składać w języku polskim, a dokumenty obcojęzyczne powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Kopie wymaganych dokumentów dotyczących posiadanego wyksztalcenia oraz doświadczenia zawodowego kandydat powinien opatrzyć na każdej stronie oświadczeniem o następującej treści: „Oświadczam, że niniejszy dokument jest zgodny z oryginałem” oraz datą i własnoręcznym podpisem. Pozostałe dokumenty i oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane przez kandydata,
2) w przypadku wyboru przez komisję kandydata na stanowisko dyrektora Teatru Miejskiego w Lesznie, przedstawiona przez niego koncepcja programowa będzie stanowiła podstawę do uzgodnienia warunków organizacyjno–finansowych działalności instytucji kultury określonych umową, która będzie zawarta pomiędzy wybranym kandydatem a Organizatorem, zgodnie z art. 16 ust. 12 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
3) wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty powinny być własnoręcznie podpisane,
4) do przeprowadzenia postępowania konkursowego Prezydent Miasta Leszna powoła Komisję Konkursową (zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej),
5) konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach: I etap – sprawdzenie ofert pod względem formalnym bez udziału uczestników, II etap – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami spełniającymi wymagania formalne,
6) o terminie i miejscu przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych uczestnicy zostaną powiadomieni indywidualnie drogą telefoniczną lub elektroniczną,
7) zwrot dokumentów złożonych w ramach konkursu nastąpi po 2 miesiącach od ogłoszenia wyniku,
8) informacja o wyniku konkursu – protokół końcowy z posiedzenia Komisji Konkursowej zostanie zamieszczona na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Leszna, do czasu powołania Dyrektora Teatru Miejskiego w Lesznie, nie krócej niż na okres 30 dni i nie dłużej niż na okres 2 lat,
9) przez złożenie dokumentów uczestnik konkursu wyraża zgodę na poddanie się procedurze konkursowej określonej w niniejszym ogłoszeniu,
10) przewidywany termin zakończenia postępowania konkursowego nastąpi do dnia 31 sierpnia 2021 r.,
11) powołanie na stanowisko dyrektora Teatru Miejskiego w Lesznie może nastąpić najwcześniej od dnia 1 września 2021 r.,
12) dodatkowe informacje, w tym informacje o warunkach organizacyjno-finansowych działalności Teatru Miejskiego w Lesznie, można uzyskać w Teatrze Miejskim w Lesznie, ul. Gabriela Narutowicza 69, 64-100 Leszno, tel. 65 529-92-70 – w godzinach pracy Teatru Miejskiego w Lesznie, e-mail: sekretariat@teatrmiejskileszno.pl lub hanna.gawrych@teatrmiejskileszno.pl (główna księgowa). Ponadto w Wydziale Kultury i Sportu Urzędu Miasta Leszna można uzyskać następujące dokumenty: Statut Teatru, Regulamin Organizacyjny Teatru, sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2020, aktualny plan finansowy na rok 2021 - tel. 65 537-36-54 lub 65 537-36-53, e-mail: wkis@leszno.pl w godzinach pracy Urzędu Miasta Leszna.

VIII. Wyniki konkursu:
Na mocy Zarządzenia 3/09/2021 Prezydenta Miasta Leszna z dnia 02 września 2021 roku Dyrektorem Teatru Miejskiego w Lesznie został Maciej Mizgalski.
 

Pliki do pobrania:

Wybierz kryteria fitrowania:
Nie znaleziono informacji spełniających wybrane kryteria

Logo - Instytucja Kultury Miasta LesznaLogo - SWW

Partnerzy

Przejdź na stronę: Logo Ciesiółka Auto Group

Stopka

Zamknij