Teatr Miejski w Lesznie

Przejdź do: Wersja kontrastowa
Przejdź do: Youtube
Przejdź do: Instagram
Przejdź do: FaceBook
Przejdź do: Wersja kontrastowa

Wyszukiwarka


Menu główneDEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DOSTĘPNOŚĆ CYFROWA

Teatr Miejski w Lesznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Teatru Miejskiego w Lesznie http://www.teatrmiejskileszno.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-04-01

Data ostatniej aktualizacji: 2020-09-05


Strona internetowa www.teatrmiejskileszno.pl jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
• grafiki i zdjęcia nie posiadają tekstu alternatywnego,
• filmy zamieszczone na stronie nie posiadają audiodeskrypcji.


Strona internetowa została zaprojektowana w taki sposób, aby w swoim podstawowym widoku była dostępna, przejrzysta, czytelna i klarowna, co ułatwia poruszanie się po serwisach osobom o szczególnych potrzebach. Ponadto istnieje możliwość zwiększania kontrastu (odwrócenia kolorów), powiększenia rozmiaru edytowanych tekstów, zmianę orientacji strony (możliwość wyświetlania w pionie i poziomie).
Treści, materiały graficzne oraz multimedialne rozmieszczone są przejrzyście, usystematyzowane oraz prezentowane bez zbędnych elementów rozpraszających uwagę (komunikaty, banery, aktualizacje, elementy migające i in.). Poszczególne funkcjonalności nie posiadają limitu czasowego. Dokładamy wszelkich starań, aby język strony był komunikatywny, a przekazywane informacje rzetelne i klarowne na tyle, by mogły być poprawnie interpretowane przez różnych odbiorców, w tym także technologie asystujące. Na naszych serwisach można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych. Strony dostępne są na wszystkie przeglądarki internetowe. Serwis można przeglądać na ekranach urządzeń mobilnych, takich jak telefony komórkowe i tablety (automatycznie dostosowuje moduły strony do rozdzielczości ekranu urządzenia mobilnego). Strony na bieżąco są monitorowane i administrowane w celu zapewnienia płynności dostępności. Serwis Teatru Miejskiego posiada mapę strony ułatwiającą nawigację oraz odpowiednio sformatowane nagłówki.
Oświadczenie sporządzono 31.03.2021 na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe
W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dagmara Kędziora - e-mail: dagmara.kedziora@teatrmiejskileszno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 65/529 92 70. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja o procedurze
Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Dostępność wejścia

Wejścia główne do budynku Teatru zlokalizowane od strony ulicy G. Narutowicza 69 – obejmujące zarówno wejście do kasy oraz foyer i głównej sceny – znajdują się na poziomie zerowym, co oznacza bezproblemowy dostęp dla osób niepełnosprawnych, w tym osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Wejście umożliwia podjazd z barierką bezpośrednio do wejścia głównego zakończonego podwójnymi drzwiami wejściowymi.
Wejście do kasy jest dostępne w poniedziałki w godzinach 9:00-16:00, od wtorku do piątku w godzinach 9:00-19:00 oraz w weekend na 2 godziny przed rozpoczęciem spektaklu dla wszystkich osób chcących kupić lub odebrać bilety i otrzymać wszelkie informacje dotyczące oferty kulturalnej Teatru Miejskiego w Lesznie.

Dostępność budynku

Na parterze budynku znajduje się toaleta dla osób niepełnosprawnych.
Na wyższe piętra, gdzie znajduje się część administracyjna Teatru oraz pokoje gościnne dla aktorów, prowadzą wyłącznie schody (w chwili obecnej nie ma możliwości zainstalowania windy). Na życzenie Gościa odwiedzającego budynek i mającego problem 
z pokonaniem schodów, istnieje również możliwość wezwania na parter pracownika administracji. Na widowni Dużej Sceny są przewidziane miejsca na swobodne ustawienie wózka – pomocą służy przeszkolony w tym zakresie personel odpowiadający za obsługę widowni.

Dostępność do parkingu

Na terenie Teatru Miejskiego dostępny jest parking dla Gości i Widzów, do którego dojazd możliwy jest zarówno od ul. G. Narutowicza, jak i od ul. Zacisze. Do budynku prowadzą od nich utwardzone kostką brukową dojścia, co pozwala na swobodne poruszanie się osób na wózku inwalidzkim.


Logo - Instytucja Kultury Miasta LesznaLogo - SWW

Partnerzy

Przejdź na stronę: Logo Ciesiółka Auto Group

Stopka

Zamknij